TRIZGyrus

Trí tuệ cổ xưa,
tư duy hiện đại

Bảng giải quyết nhanh xung đột

Altshuller_Matrix_VHMT_w3280

Leave your message