TRIZGyrus

Trí tuệ cổ xưa,
tư duy hiện đại

Blog

22/07/2016 No Comments

TRIZGyrus – Tái kiến trúc bộ não bằng những nếp gấp TRIZ

Vì TRIZ cổ điển (gọi tắt là TRIZ) là tập hợp những công cụ phức tạp hướng người giải tạo ra sự tiến bộ trong ý nghĩa gắn liền với sự phát triển bên ngoài cá nhân. Đây là tiến bộ trong ý nghĩa vật chất. Trong khi cá nhân cần mức tiến bộ cao […]

25/07/2016 No Comments

TRIZGyrus – Nếp gấp sáng tạo bền vững

Tiến hóa để lại các nếp gấp trên bộ não như là những biểu hiện của năng lực trí tuệ ban đầu hình thành dựa trên cơ cấu sinh học. Nhân loại không thể trông chờ vào sự phát triển trí tuệ chỉ bằng con đường tiến hóa sinh học. Các nếp gấp sinh học […]

25/07/2016 No Comments

TRIZGyrus – Các đặc trưng

MINDWARE là tập hợp các thông tin được tổ chức đa dạng: kiến thức, thủ thuật, chương trình, chiến lược, phương thức … nhằm hỗ trợ cá nhân trong đời sống tinh thần, nhất là, giải quyết vấn đề và ra quyết định. 1. TRIZGyrus là một thiết kế tập hợp các công cụ – […]