fbpx

CON ĐƯỜNG HIỂU BIẾT VÀ HÀNH ĐỘNG

19/07/2019

Học là tiến bộ trên con đường hiểu biết – hoạch định – sáng tạo.

Hoạch định là xây dựng một kế hoạch trọn vẹn về: xuất phát, mục tiêu, khả năng chuyển biến

Nền móng của con đường hiểu biết là trí tuệ thấy và biết, hiểu biết không tách rời niềm tin và hành động.

Hành động phải khởi đi từ ý chí – hiểu biết, được quyết định bởi tư duy và cần hiệu chỉnh để có được thành tựu.

Con đường hiểu biết – hành động sẽ là kim chỉ nam cho mỗi cá nhân hướng đến chân, thiện, mỹ.