TRIZGyrus

Trí tuệ cổ xưa,
tư duy hiện đại

Bảng giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật

Nguồn: http://www.innovation-triz.com

triz_original_contradiction_matrix

Leave your message