MIND Talks #10: AI bắt TÔI bỏ cuộc?

webcover ai bat toi bo cuoc

NỘI DUNG

[acf field="solution_noi_dung"]

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

[acf field="solution_thoi_gian_dia_diem"]

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Điền thông tin theo mẫu tại đường dẫn:[acf field="solution_dang_ky_tham_du"]