LỚP “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO” KHÓA 523

PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

NỘI DUNG

[acf field="solution_noi_dung"]

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

[acf field="solution_thoi_gian_dia_diem"]

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Điền thông tin theo mẫu tại đường dẫn:[acf field="solution_dang_ky_tham_du"]