TRIZGyrus – Tái kiến trúc bộ não bằng những nếp gấp TRIZ

Vì TRIZ cổ điển (gọi tắt là TRIZ) là tập hợp những công cụ phức tạp hướng người giải tạo ra sự tiến bộ trong ý nghĩa gắn liền với sự phát triển bên ngoài cá nhân. Đây là tiến bộ trong ý nghĩa vật chất. Trong khi cá nhân cần mức tiến bộ cao hơn: tiến bộ tinh thần. Trong quá khứ, việc học và sử dụng gặp khó khăn chính yếu là thiếu phương cách hiệu quả giúp cá nhân có thể tiếp nhận, sử dụng thành công TRIZ. Điều này có nghĩa, TRIZ thiếu những công cụ ưu tiên thay đổi hiệu quả bên trong chủ thể sáng tạo.

TRIZGyrus được thiết kế để giải quyết căn bản vấn đề nêu trên.

Mục tiêu của TRIZGyrus là hướng người học ưu tiên tạo ra tiến bộ bên trong (dựa trên kiến lập những phẩm chất tâm lý sáng tạo mạnh, hướng đến một nhân cách sáng tạo) trước khi nghĩ đến chuyện áp dụng TRIZ cho các mục tiêu tiến bộ bên ngoài.

TRIZGyrus kiến tạo nền tảng tri thức. Tri thức TRIZGyrus hướng tới là “tri thức bản chất”. Khác với tri thức thông thường – tri thức hiện tượng, tri thức được gọi là bản chất khi luôn được kết hợp với trí tuệ hòng biến mọi hiểu biết thành hành động. Hãy xây dựng phẩm chất “dám sáng tạo” bằng nuôi dưỡng các nếp gấp TRIZ – TRIZGyrus!

Nhóm TRIZGyrus – 20 năm dạy và học TRIZ

Vương Huỳnh Minh Triết; Lê Minh Sơn; Chu Thái Minh Khôi