TRIZGyrus – Các đặc trưng

MINDWARE là tập hợp các thông tin được tổ chức đa dạng: kiến thức, thủ thuật, chương trình, chiến lược, phương thức … nhằm hỗ trợ cá nhân trong đời sống tinh thần, nhất là, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

1. TRIZGyrus là một thiết kế tập hợp các công cụ – Mindware – thúc đẩy những thay đổi sâu sắc bên trong chủ thể hành động, hướng đến hình thành nhân cách sáng tạo.

2. Có những bằng chứng ở mức phân tử cho thấy những tiến bộ tinh thần dự phần quan trọng vào sức khỏe thể chất, đóng góp vào sự tiến bộ cá nhân trong ý nghĩa toàn diện hơn: cá nhân tiến bộ là cá nhân có thể tạo dựng được một đời sống hạnh phúc. Tiến bộ như thế chỉ có thể đạt được một cách căn bản bằng vào khả năng thay đổi bên trong con người sáng tạo. Đây là động cơ căn bản để mỗi mgười chúng ta theo đuổi TRIZGyrus nhằm vào những thay đổi bên trong để có được một tiến bộ trong ý nghĩa xây dựng một đời sống hạnh phúc lâu bền.

3. Để có thể đạt được tiến bộ trong ý nghĩa tạo dựng đời sống hạnh phúc, cá nhân cần có 3 nhóm khả năng chính: thích nghi, hài hòa (năng lực tổ chức đời sống), điều chỉnh hóa giải xung đột nội tại (stress). Như vậy, TRIZGyrus sẽ được thiết kế để người học kiến tạo được 3 phẩm chất tâm lý lớn nêu trên. Theo đó, TRIZGyrus sẽ cung cấp một bộ khung 3 nếp gấp nền tảng: nếp gấp năng lực thích nghi, nếp gấp khả năng hài hòa trong tổ chức, nếp gấp khả năng hóa giải xung đột nội tại cá nhân (stress).

4. Sự tiến bộ thật sự có ý nghĩa phải là một tiến bộ không ngừng, tiến bộ bền vững. TRIZGyrus cũng được thiết kế để có thể tạo động lực và ổn định cho sự tiến bộ đối với nỗ lực cá nhân.

5. TRIZGyrus là phần thiết kế bổ sung TRIZ. Sẽ có một hệ thống TRIZ mới mà phần lõi là TRIZ và phần vỏ là TRIZGyrus (với các thành phần cơ bản gọi là các nếp gấp TRIZ).

6. TRIZGyrus cũng cấp những công cụ dưới hình thái tên gọi là các “tạo nếp gấp TRIZ” giúp người sử dụng kiến tạo những nếp gấp tư duy mới.

7. Các nếp gấp tư duy được tạo ra sẽ được gọi là các GYRUS.

8. Các GYRUS đóng góp vào hai biến đổi tích cực:

  1. Phá vỡ các nếp gấp lỗi cố hữu.
  2. Xây dựng các nếp gấp tiến bộ.