About us

Cốt lõi của nhân cách sáng tạo là TIẾN BỘ TINH THẦN.

Nỗ lực học hỏi, ứng dụng, trải nghiệm cuộc sống đều hướng đến tiến bộ liên tục – là nền tảng của an ổn, hạnh phúc, thành công.

TRIZGyrus được thiết kế để xây dựng TÂM TRÍ TIẾN BỘ.

TRIZGyrus cung ứng các phương pháp khoa học tối ưu cho tiến trình chuyển hóa tâm trí. TRIZGyrus hướng đến trải nghiệm tri thức bản chất, trí tuệ nội tại để mỗi cá nhân hình thành nhân cách sáng tạo: cho một đời sống tự tại và thành công.

TRIZGyrus Program sẽ cùng bạn rong ruổi suốt con đường đầy lý thú này!

TRIZGyrus Team.