Chiếc bút từ vũ trụ song song

ko_axis_rail_pen_layout

ko_axis_rail_pen_02

ko_axis_rail_pen_05

ko_axis_rail_pen_04

ko_axis_rail_pen_03

ko_axis_rail_pen_09

ko_axis_rail_pen_07

ko_axis_rail_pen_08

Source: YankoDesign