Khi bệnh viện trở nên ít đáng sợ hơn

animal_ringer_layout

Nhà thiết kế: Yun Ye Lee, Ji Hoon Park & Cha Il Lim

animal_ringer_01

animal_ringer_02

animal_ringer_03

animal_ringer_04

animal_ringer_05

animal_ringer_06

Source: YankoDesign