Khi củ sạc bạn muốn và bạn cần là một

Nhà thiết kế: THINGS Studio

things_hybrid_charger_layout

things_hybrid_charger_06

things_hybrid_charger_01

things_hybrid_charger_02

things_hybrid_charger_04

things_hybrid_charger_03

things_hybrid_charger_07

things_hybrid_charger_08

things_hybrid_charger_09

things_hybrid_charger_11

things_hybrid_charger_10

Source: YankoDesign