Một chiếc đồng hồ làm hoàn toàn từ sapphire

Designer: Bell & Ross

brx1_skeleton_watch_1

brx1_skeleton_watch_2

brx1_skeleton_watch_3

brx1_skeleton_watch_4

brx1_skeleton_watch_5

brx1_skeleton_watch_6

brx1_skeleton_watch_7

Source: YankoDesign