TSK Chess

CHESS DOCUMENTATION

CHESS MATCH

Ghaem Maghami, Ehsan vs Ponkratov, Pavel

The post Ghaem Maghami, Ehsan vs Ponkratov, Pavel first appeared on MINDGuros.

Carlsen, Magnus vs Nepomniachtchi, Ian – The Best Games of 2021

The post Carlsen, Magnus vs Nepomniachtchi, Ian – The Best Games of 2021 first appeared on MINDGuros.

Karpov vs Kasparov – World Championship 1985

The post Karpov vs Kasparov – World Championship 1985 first appeared on MINDGuros.