Thiết bị biến nước biến thành nước ngọt

bermuda_water_purifier_layout

Nhà thiết kế: Marco Antonio Barba Sánchez

bermuda_water_purifier_01

bermuda_water_purifier_02

bermuda_water_purifier_03

bermuda_water_purifier_04

bermuda_water_purifier_05

Source: YankoDesign