Thổi để bật đèn

windup_01

Nhà thiết kế: Julien Bergignat

windup_02

windup_03

windup_04

windup_05

windup_06

windup_07

windup_08

Source: YankoDesign