fbpx

Kỹ thuật 5 bước “Chia để trị” giải quyết nhanh xung đột

Bước 1 Tóm lược vấn đề với xung đột gặp phải.
Bước 2 Liệt kê các đối tượng hay thành phần liên quan trực tiếp đến xung đột.
Bước 3 Chỉ ra đối tượng hay thành phần cần thay đổi, cải tiến để giải quyết xung đột.
Bước 4 Phát biểu tính chất, đặc điểm cụ thể cần thay đổi, cải tiến để loại bỏ xung đột.
Bước 5 Quy tính chất, đặc điểm nêu trên về các thông số cơ bản của bảng khử xung đột và tra bảng tìm các nếp nghĩ sáng tạo tương ứng giúp phát ý tưởng giải bài toán.