TRIZGyrus & Zen

Thiền (Zen), nói một cách tổng quát, là phương thức điều chỉnh, huấn luyện tâm trí bằng vào nỗ lực nội tại.

Tiếp cận TrizZen là cách TRIZGyrus kết hợp giữa thiền (Zen) với việc xây dựng nếp gấp hiệu quả nhờ vào các phương thức thể dục huấn luyện tinh thần. Ta có thể sử dụng Zen huấn luyện Gyrus và ngược lại, sử dụng các Gyrus phát triển sức mạnh nội tại thông qua Zen.

Các cách tiếp cận TrizZen:

Sử dụng các nếp gấp làm phương tiện để đạt hiệu quả chung của thiền: “Phát triển một bộ óc sáng suốt, một tâm hồn lành mạnh”.

Sử dụng các kỹ thuật thiền từ truyền thống cho đến hiện đại để củng cố các Gyrus – Nếp gấp sáng tạo. Nhờ vào thực hành thiền, ta sẽ kiến tạo các nếp gấp, không chỉ bằng thuyết lý, mà chính bằng vào con đường trực quan, cảm nghiệm, sâu sắc tiến trình hình thành và phát triển các tri thức bản chất – những tri thức đóng vai trò trực tiếp thúc đẩy sự chuyển hóa của trí tuệ.